Econet.cz

Vyhlášení dotačních výzev v rámci programu ICT a sdílené služby

Dnes 24. 10. 2016 byly vyhlášeny čtyři nové výzvy v rámci programu podpory ICT a sdílené služby. Jedná se o výzvy:
• ICT a sdílené služby – Výzva II – aktivita Tvorba nových IS/ICT řešení
• ICT a sdílené služby – Výzva II – aktivita Zřizování a provoz center sdílených služeb
• ICT a sdílené služby – Výzva II – aktivita Budování a modernizace datových center
• ICT a sdílené služby – Výzva III (pro začínající podniky)

Dnes 24. 10. 2016 byly vyhlášeny čtyři nové výzvy v rámci programu podpory ICT a sdílené služby. Jedná se o výzvy:
• ICT a sdílené služby – Výzva II – aktivita Tvorba nových IS/ICT řešení
• ICT a sdílené služby – Výzva II – aktivita Zřizování a provoz center sdílených služeb
• ICT a sdílené služby – Výzva II – aktivita Budování a modernizace datových center
• ICT a sdílené služby – Výzva III (pro začínající podniky)

ICT a sdílené služby – Výzva II – aktivita Tvorba nových IS/ICT řešení
• zahájení příjmu žádostí: 16. 11. 2016
• ukončení příjmu žádostí: 16. 2. 2017
• podporu lze získat na tvorbu nových IS/ICT řešení – tzn. tvorba moderních digitálních služeb, aplikací a firmware např. v oblasti komunikace, zábavy, obchodování, vzdělávání, zdravotnictví, přístupu k zaměstnání nebo i v oblasti kulturních a kreativních průmyslů včetně související implementace
• žádat mohou malé, střední a velké podniky
• výše dotace: 1 mil. - 50 mil. Kč
• míra podpory:
• malý podnik: 45 % způsobilých výdajů
• střední podnik: 35 % způsobilých výdajů
• velký podnik: 25 % způsobilých výdajů
• způsobilé výdaje:
• osobní náklady (ve výši minimálně 50% všech způsobilých výdajů), nájemné, služby expertů
• hardware, software a ostatní výdaje související s projektem v režimu de minimis
• projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy

ICT a sdílené služby – Výzva II – aktivita Zřizování a provoz center sdílených služeb
• zahájení příjmu žádostí: 16. 11. 2016
• ukončení příjmu žádostí: 16. 2. 2017
• podporu lze získat na zřizování a provoz center sdílených služeb
• žádat mohou malé, střední a velké podniky
• výše dotace: 1 mil. – 100 mil. Kč
• míra podpory:
• malý podnik: 45 % způsobilých výdajů
• střední podnik: 35 % způsobilých výdajů
• velký podnik: 25 % způsobilých výdajů
• způsobilé výdaje:
• osobní náklady (ve výši minimálně 50% všech způsobilých výdajů), nájemné, služby expertů
• hardware, software a ostatní výdaje související s projektem v režimu de minimis
• minimální výše investice do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku využívaného pro zajištění aktivit projektu činí pro malý podnik 0,3 mil. Kč, pro střední podnik 0,5 mil. Kč a pro velký podnik 1 mil. Kč
• projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy
ICT a sdílené služby – Výzva II – aktivita Budování a modernizace datových center
• zahájení příjmu žádostí: 16. 11. 2016
• ukončení příjmu žádostí: 16. 2. 2017
• podporu lze získat na budování a modernizaci datových center
• žádat mohou malé, střední a velké podniky
• výše dotace: 10 mil. – 120 mil. Kč
• míra podpory:
• malý podnik: 45 % způsobilých výdajů
• střední podnik: 35 % způsobilých výdajů
• velký podnik: 25 % způsobilých výdajů
• způsobilé výdaje:
• pořízení pozemků, budov, staveb, rekonstrukce staveb, hardware, software, ostatní stroje a zařízení a služby expertů (pouze MSP)
• projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy

ICT a sdílené služby – Výzva III (pro začínající podniky)
• zahájení příjmu žádostí: 16. 11. 2016
• ukončení příjmu žádostí: 16. 2. 2017
• podporu lze získat na tvorbu nových IS/ICT řešení – tzn. tvorba moderních digitálních služeb, aplikací a firmware např. v oblasti komunikace, zábavy, obchodování, vzdělávání, zdravotnictví, přístupu k zaměstnání nebo i v oblasti kulturních a kreativních průmyslů včetně související implementace
• žádat může podnikající právnická či fyzická osoba, která nemá uzavřené více než jedno účetní období a splňuje definici mikropodniku vymezenou v Doporučení 2003/361/ES
• výše dotace: 0,5 mil. – 4 mil. Kč
• míra podpory: v žádosti o poskytnutí dotace bude dotace vždy uvedena jako částka rovnající se maximálně 60 % způsobilých výdajů
• způsobilé výdaje:
• osobní náklady ve výši min. 50% všech způsobilých výdajů
• nájemné
• služby poradců a expertů v maximální výši způsobilých výdajů 399 999 Kč
• hardware a software v maximální výši 399 999 Kč a to včetně nezpůsobilých výdajů
• ostatní výdaje související s projektem
• projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy

Rychlé kontakty

© 2016 econet