Econet.cz

Vyhlášení dotační výzvy v rámci programu Marketing

Dnes 24. 10. 2016 byla vyhlášena nová výzva v rámci programu podpory Marketing.

Marketing – Výzva II

 • zahájení příjmu žádostí: 7. 11. 2016
 • ukončení příjmu žádostí: 31. 1. 2017
 • podporu lze získat na:
  – usnadnění vstupu MSP na zahraniční trhy prostřednictvím jejich individuálních účastí na zahraničních výstavách a veletrzích
  – služby pro MSP zaměřené na mezinárodní konkurenceschopnost usnadňující vstup na zahraniční trhy (doprava exponátů, stánku a jeho vybavení na veletrh a výstavu v zahraničí a zpět, marketingové propagační materiály)
  – žádat mohou malé a střední podniky
 • výše dotace: 200 tis. - 5 mil. Kč
 • míra podpory: max. 50% způsobilých výdajů
 • způsobilé výdaje:
  – účast podnikatelů na veletrzích a výstavách v zahraničí – max. 15 účastí v rámci projektu: grafický návrh stánku, výkresová dokumentace stánku, pronájem výstavní plochy, připojení k inženýrským sítím (voda, odpad, plyn, elektroinstalace, osvětlení, vzduchotechnika, požární bezpečnost), připojení k internetu, pronájem stánku a nezbytně nutného zařízení k jeho chodu (nábytek, promítací plátno, počítač, kuchyňské vybavení), vč. grafického zařízení stánku, montáž, instalace vystavovaných exponátů, demontáž, povinné poplatky spojené s účastí na příslušné výstavě nebo veletrhu stanovené jejich organizátorem a služby spojené s provozem stánku
  – doprava vystavovaných exponátů, stánku a jeho vybavení vč. balného a manipulace, zajišťovaná externím dodavatelem
  – marketingové propagační materiály pro účely veletrhů a výstav: propagační materiály v tištěné formě (letáky, prospekty, brožurky, katalogy, atp.), propagační materiály v elektronické formě (CD/DVD/flashdisk prezentace) a inzeráty v zahraničním tisku ve formě pozvánky na veletrh; to vše včetně grafických návrhů, překladů do cizích jazyků a tisku
  – skutečné místo dopadu realizovaného projektu musí být území ČR mimo hlavního města Prahy

Rychlé kontakty

© 2016 econet