Econet.cz

Vyhlášení dotačních výzev v rámci programu Technologie

Dnes 11. 11. 2016 byly vyhlášeny dvě nové výzvy v rámci programu podpory Technologie.

Jedná se o výzvy:

 • Technologie – Výzva IV
 • Technologie – Výzva V (pro začínající podniky)

 

Technologie: Výzva IV

 • zahájení příjmu žádostí: 9. 12. 2016
 • ukončení příjmu žádostí: 28. 2. 2017
 • podporováno bude pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení
 • podporu nelze poskytnout na prostou obnovu stávajícího strojního zařízení s nulovým stupněm inovace.
 • žádat může pouze malý podnik
 • výše dotace: 1 mil. - 20 mil. Kč
 • míra podpory: max. 45 % způsobilých výdajů
 • způsobilé výdaje:
  – dlouhodobý hmotný majetek (hmotný majetek u příjemců vedoucích daňovou evidenci) – nákup strojů, zařízení, technologií, HW a vybavení, které nebyly předmětem odpisu, včetně nezbytného software zajišťujícího jejich funkčnost
  – dlouhodobý nehmotný majetek – náklady na pořízení patentových licencí nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení a náklady na SW s vazbou na pořízené stroje, zařízení a výstupy v rámci předmětného projektu
  – výdaje na pořízení strojů a zařízení a provozních souborů; dále výdaje na pořízení hardwarového vybavení a lokálních sítí včetně souvisejícího software, pokud je tento software součástí pořizovací ceny technologie
  – projekt musí být realizován v podporovaných regionech

 

Technologie: Výzva V (pro začínající podnikatele)

 • zahájení příjmu žádostí: 9. 12. 2016
 • ukončení příjmu žádostí: 28. 2. 2017
 • podporu lze získat na podnikatelské záměry nových začínajících malých podniků s podnikatelskou historií max. 3 roky, a to na pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení; podporu nelze poskytnout na prostou obnovu stávajícího strojního zařízení
 • žádat může pouze malý podnik
 • výše dotace: 100 tis. - 225 tis. Kč
 • míra podpory: max. 45 % způsobilých výdajů
 • způsobilé výdaje:
  – dlouhodobý hmotný majetek (hmotný majetek u příjemců podpory vedoucích daňovou evidenci)
  – dlouhodobý nehmotný majetek – náklady na pořízení patentových licencí nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení a SW s vazbou na stroje a zařízení a výstupy pořízené v rámci předmětného projektu
  – drobný hmotný a nehmotný majetek (moderní ICT technologie, zejména dotyková zařízení – tablety, software), a to jen v případě, že předmětem projektu je nákup dlouhodobého hmotného či nehmotného majetku
 • projekt musí být realizován na území ČR, mimo území hl. m. Prahy

Rychlé kontakty

© 2016 econet