Econet.cz

Zahájení přijímání žádostí v rámci OPPIK

12. 12. 2016

Již od ledna 2017 budete mít další možnost zažádat si o dotace v rámci programů Aplikace, Potenciál a Inovace.

Aplikace – Výzva III

 • zahájení příjmu žádostí: 20. 1. 2017
 • ukončení příjmu žádostí: 20. 4. 2017
 • podporu lze získat na realizaci průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje ve smyslu Článku 25 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014 (dále jen „Nařízení Komise č. 651/2014“), kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem
 • žádat mohou podnikatelské subjekty, organizace pro výzkum a šíření znalostí
 • výše dotace: 1 mil. - 100 mil. Kč
 • podíl aktivit podnikatelských subjektů na celkových aktivitách projektu (způsobilých výdajích) musí být minimálně 50%
 • maximální míra podpory za celý projekt je omezena na 70 %
 • způsobilé výdaje:
  – osobní náklady: mzdy a pojistné výzkumných pracovníků, techniků a ostatního podpůrného personálu v rozsahu nezbytném pro účely projektu
  – náklady na nástroje, přístroje a vybavení formou odpisů, v rozsahu a po dobu, kdy jsou využívány pro účely projektu
  – náklady na smluvní výzkum, poznatky a patenty zakoupené nebo pořízené v rámci licence z vnějších zdrojů za obvyklých tržních podmínek a rovněž náklady na poradenské a rovnocenné služby využité výlučně pro účely projektu
  – dodatečné režijní a ostatní provozní náklady včetně nákladů na materiál, dodávky a podobné výrobky, které vznikly bezprostředně v důsledku projektu
  – projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy

 

Potenciál – Výzva III

 • zahájení příjmu žádostí: 16. 1. 2017
 • ukončení příjmu žádostí: 17. 4. 2017
 • podporu lze získat na založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra
 • žádat mohou malé, střední a velké podniky
 • výše dotace: 2 mil. - 75 mil. Kč
 • míra podpory: max. výše 50 % celkových způsobilých výdajů bez ohledu na velikost podniku a místo realizace
 • způsobilé výdaje:
  – výdaje na pořízení pro činnost VaV nezbytného dlouhodobého hmotného majetku, nákup pozemků, budov, strojů a jiného zařízení nezbytného pro vybavení výzkumné infrastruktury za podmínky, že se jedná o odepisovatelná aktiva (mimo pozemek)
  – dlouhodobý hmotný majetek (nákup pozemků, budov, novostavby či technické zhodnocení budov, nákup strojů a jiného zařízení nezbytného pro vybavení centra pro VaV)
  – náklady na povinnou publicitu projektu jsou způsobilé pouze tehdy, pokud naplňují znaky povinné publicity uvedené v pravidlech určených správcem programu
 • projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy
 • minimální výše investice do dlouhodobého majetku, využívaného pro účely zajištění aktivit projektu, činí pro MSP 4 mil. Kč, v případě velkých podniků 10 mil. Kč

 

Inovace – Výzva II (projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví)

 • zahájení příjmu žádostí: 4. 1. 2017
 • ukončení příjmu žádostí: 31. 12. 2017
 • podporu lze získat na zajištění ochrany průmyslového vlastnictví v České republice a zahraničí ve formě:
  – vynálezů/patentů
  – ochranných známek
  – užitných vzorů
  – průmyslových vzorů
 • žádat mohou:
  – malé a středníky podniky splňující podmínky stanovené v Doporučení 2003/361/ES
  – veřejná výzkumná instituce zřízená podle zákona č. 341/2008 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění
  – vysoká škola a ostatní instituce terciárního vzdělávání vykonávající činnost na základě zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění
 • výše dotace: 40 tis. - 1 mil. Kč
 • míra podpory:
  – podnikatelský subjekt, který je malým a středním podnikem: 50 % z prokázaných způsobilých výdajů
  – veřejná výzkumná instituce: 50 % z prokázaných způsobilých výdajů
  – vysoká škola: 50 % z prokázaných způsobilých výdajů
 • způsobilé výdaje:
  – služby oprávněných zástupců
  – překlady
  – správní poplatky
  – projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy

 

Inovace – Výzva III (inovační projekt)

 • zahájení příjmu žádostí: 18. 1. 2017
 • ukončení příjmu žádostí: 18. 4. 2017
 • podporu lze získat na:
  – zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (produktová inovace)
  – zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (procesní inovace)
  – zavedení nových metod organizace firemních procesů prostřednictvím zavádění nových informačních systémů integrující a automatizující procesy uvnitř podniku zaměřené především na propojení výzkumných a vývojových (VaV) aktivit, inovací a výroby (organizační inovace)
  – zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné změny v designu produktu nebo balení nebo zavedení nových prodejních kanálů (marketingová inovace)
 • žádat mohou: podnikatelské subjekty, zejména MSP
 • výše dotace: 1 mil. - 100 mil. Kč
 • míra podpory: 
  – malý podnik 45 % z prokázaných způsobilých výdajů
  – střední podnik 35 % z prokázaných způsobilých výdajů
  – velký podnik 25 % z prokázaných způsobilých výdajů
 • způsobilé výdaje:
  – projektová dokumentace včetně inženýrské činnosti
  – stavby
  – technologie
  – software a data
  – práva k užívání duševního vlastnictví
  – certifikace produktů
  – marketingová inovace
 • povinná publicita; náklady na povinnou publicitu projektu jsou způsobilé pouze tehdy, pokud naplňují znaky povinné publicity uvedené v Pravidlech způsobilosti a publicity – obecná část
 • projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy

Rychlé kontakty

© 2016 econet