Dvojí daňové odpočty

Jedná se o nepřímou formu státní podpory pro všechny české daňové subjekty. Odpočtem uznatelných nákladů na výzkum a vývoj můžete znova odepsat až 100 % výdajů vynaložených při realizaci projektu. Např. činnosti v oblasti vývoje nových SW či operačních systémů, vývoj zcela nových aplikací, použití nových technologií apod.

Podmínkou uplatnění odpočtu je vypracování projetu a prokazatelné vyčíslení nákladů vynaložených při jeho realizaci. 

Z každého milionu korun výdajů vynaložených na inovativní projekty lze uspořit 190 000 Kč 

Příklady vývojových činností:

 • vývojové práce či inovace vlastních výrobků, služeb

 • vytváření a zavádění procesů

 • vývoj a úpravy informačních systémů, jejich modulů, databází, atd.

 • vývoj specifického SW určeného pro ovládání a řízení strojů a technologií

 • použití nových technologií a jejich zavádění do praxe

 • výroba prototypů a zkušebních vzorků

 • ověřování prototypů, testování a výroba funkčních vzorků

 • snižování dopadů na životní prostředí

 • snižování energetické náročnosti nebo zmetkovitosti

 • oblast snížení výrobní ceny nebo zvýšení produktivity

Náklady, které lze uplatnit:

 • mzdy a odvody zaměstnanců, podílejících se na projektu (konstruktéři, testeři, vývojáři, pracovníci výroby, technická a administrativní podpora, pomocný personál)
 • odpisy majetku, který je při vývoji využíván
 • materiál a energie spotřebované při realizaci projektu
 • nákup služeb a nehmotných výsledků výzkumu a vývoje pořízených od výzkumně vývojových organizací
 • cestovné a telekomunikační poplatky spojené s realizací projektu

Výhody oproti přímé podpoře

 • Ochrana know-how.
  Není zde nutné s projektem soutěžit ve výzvách na podporu o dotace a zveřejňovat své know-how.
 • Zavedení systému řízení projektů.
  Požadavky kladené na realizaci projektu, účetní evidenci atd. umožní lépe plánovat, řídit a vyhodnocovat řešení projektů výzkumu a vývoje.
 • Prodej výsledků výzkumu a vývoje.
  Oproti dotačních projektů je zde možné prototyp prodat.
 • Realizace projektů, které nebyly podpořeny dotací.
  Pokud chce firma projekt realizovat, náklady těchto projektů mohou být uplatněny jako odčitatelná položka na výzkum a vývoj.
 • Rozložení projektu na delší období.
  Projekty nemají omezenou maximální délku realizace.
 • Nižší administrativní zátěž.
  Administrace spojená s projektem probíhá pouze interně dle vlastních pravidel společnosti.
 • Není nutné naplnění konkrétních výstupů.
  V projektech se nezavazuje ke konkrétnímu výstupu, investicím, udržitelnosti nebo vytváření pracovních míst

Naše služby:

 • identifikace vývojových činností a vyčíslení jejích nákladů
 • vypracování projektu a další zákonem požadované dokumentace
 • přenesení zodpovědnosti za vyčíslení, dokumentaci a uplatnění odpočtu na naši společnost
 • zprostředkování odborných posudků projektu kvalifikovanými oponenty nebo soudními znalci v oboru (nezpochybnitelný důkaz, že se jedná o vývojovou činnost)
 • zastoupení při kontrole projektu finanční správou