Digitální podnik

Předkládání žádosti

Pravděpodobně od dubna 2022

Možní žadatelé o dotaci

n Malé a střední podniky (do 250 zaměstnanců)

n Velké podniky (250 – 3 000 zaměstnanců)

Podporované aktivity

a)    Podpora digitální transformace společnosti (podpora nákupu nevýrobních technologií: (nejsou tedy podporované stroje a výrobní systémy, ale je možné podpořit pořízení softwaru použitého pro výrobu nových nehmotných produktů – aplikací), které vytvoří funkční propojený celek umožňující efektivnější řízení a chod firmy. Součástí jsou chytré senzory umožňující monitoring provozních parametrů, jako je spotřeba, teplota, aktuální stav. Dále například systémy pracující na bázi umělé inteligence (AI), systémy pracující s rozšířenou realitou a VR, pokročilé softwarové nástroje pro programátory,
softwarové návrháře, softwarové licence, virtualizační platformy, dohledové systémy včetně jejich nezbytných částí, manažerské informační systémy MIS, pokročilé části podnikového informačního systému, software pro archivaci atd.).

b)    Logistické a skladové technologie (např. pořízení robotických strojů pro přepravu zboží, robotické uklízení v areálu firmy, čtečky QR kódů, RIFD, NFC technologie, rozpoznávání obrazu za pomoci neuronových sítí, sledování stavu zakázek DCS/MES, atd).

c)  Vnitropodniková konektivita (aktivní i pasivní prvky sítě, nezbytná měřící technika a instalační materiál) i zajištění bezpečného mobilního distančního přístupu zaměstnanců (LTE a 5G modemy, switche a routery, headsety, šifrovací klíče, placené VPN atd). 

d)   Kybernetická bezpečnost (systémová integrace pořizovaných či rozšiřovaných IT řešení, systémů a zabezpečení, služby poradců a expertů v oboru počítačové bezpečnosti. Součástí prvků posilujících kybernetickou bezpečnosti může být i využití distribuované decentralizované databáze typu blockchain.)

e)   Kancelářské aplikace a jednoduché (základní) účetní programy, nebo aplikace pro daňovou evidenci (tedy podnikový informační systém s omezenou funkcionalitou, je možno pořídit za cenu, která v souhrnu tvoří max. 10 % z CZV).

Výše dotace

n  1 – 30 mil. Kč

n  20 – 60 % z celkových způsobilých výdajů podle velikosti podniku a regionu

Region NUTS2

Malý podnik

Střední podnik

Velký podnik

Severozápad

60 %

50 %

40 %

Severovýchod

50 %

40 %

30 %

Střední Morava

50 %

40 %

30 %

Moravskoslezsko

50 %

40 %

30 %

Střední Čechy – Rakovník, Kladno, Mělník

45 %

35 %

25 %

Jihozápad – Plzeň-sever, Tachov

45 %

35 %

25 %

Střední Čechy – Mladá Boleslav, Beroun, Praha-západ, Praha-východ, Nymburk, Kolín, Příbram, Benešov, Kutná Hora

40 %

30 %

20 %

Jihozápad – Rokycany, Plzeň, Plzeň-jih, Domažlice, Klatoy, Písek, Tábor, Strakonice, České Budějovice, Jindřichův Hradec, Prachatice, Český Krumlov

40 %

30 %

20 %

Jihovýchod

40 %

30 %

20 %

Podpora de minimis (Praha)

40 %

30 %

20 %

Výdaje, které je možno podpořit

n Investice do dlouhodobého hmotného majetku  (náklady na pořízení a implementaci hardware, informačních a komunikačních sítí a ostatních strojů a zařízení, včetně nákladů na služby poradců, expertů, studie a jiných nákladů, které bezprostředně souvisí s instalací a uvedením do provozu a vstupují do pořizovací ceny majetku).

n   Investice do dlouhodobého nehmotného majetku (pořízení a implementace SW, práva duševního vlastnictví včetně nákladů,
které bezprostředně souvisí s instalací a uvedením do provozu a vstupují do pořizovací ceny majetku).

n   Ostatní neinvestiční výdaje (de minimis) – náklad na ostatní SW, poskytovaný v rámci cloudových služeb či SaaS,
poplatky za připojení do online uložišť a obdobných systémů (cloudů, BigDat, webhostingů, Blockchainů a databází vč. udržovacích poplatků).

Podmínky

n     Nejsou podporovány výrobní technologie (stroje, linky, 3D tiskárny)

n     Výdaje na nákup základního SW nesmí překročit 10 % celkových způsobilých výdajů

n     Počet projektů od jednoho žadatele (1 IČ) je omezen na jednu aktivní žádost.

n     Žadatel musí mít uzavřená minimálně dvě po sobě jdoucí daňová období.

n   Žadatel nemůže mít formu společnosti s ručením omezeným, kde je k podílu (podílům) společníka (společníků) vydán kmenový list list podle § 137 zákona č. 90/2012 Sb.

n   V projektu musí dojít k technologickému posunu (zavedení nových funkcionalit, digitalizování/automatizování oblastí, které doposud nebyly takto řešeny apod.)

Doba ukončení projektu

   Nejzazší termín ukončení realizace projektu pravděpodobně do 30.4. 2024