Výzkum a Vývoj (VaV)

Služby - výzkum a vývoj (VaV)

Činnosti, které považují firmy za běžné a rutinní, se často dají zahrnout do Výzkumu a Vývoje (VaV). Inovujete své výrobky? Zlepšujete procesy? Provádíte zakázkovou výrobu? Usilujete o minimalizaci dopadů na životní prostředí? Pak se zpravidla jedná o činnosti, které lze zahrnout do daňového odpočtu.

DAŇOVÝ ODPOČET NÁKLADŮ VYNALOŽENÝCH NA REALIZACI VÝZKUMU A VÝVOJE

Daňový odpočet na výzkum a vývoj je nepřímou formou státní podpory vývoje a inovací pro všechny české daňové subjekty. Ta umožňuje celkově vyčíslené výdaje na Váš vývoj či inovace uplatnit ještě jednou jako dodatečnou odpočitatelnou položku ze základu daně, a to až 3 roky zpětně (dle § 34 odst. odst. 4 a 5 Zákona č. 586/1992 Sb. o dani z příjmů).

Za vývojové činnosti je považováno například:

 • Vývoj či inovace vlastních výrobků nebo služeb
 • Vytváření a zavádění procesů uvnitř i vně společnosti
 • Vývoj a úpravy informačních systémů, jejich modulů, databází, atd.
 • Vývoj specifického SW určeného pro ovládání a řízení strojů a technologií
 • Použití nových technologií a jejich zavádění do praxe
 • Ověřování prototypů, testování a výroba funkčních vzorků

Náklady, které lze uplatnit:

 • Mzdy a odvody zaměstnanců podílejících se na projektu (konstruktéři, testeři, vývojáři, pracovníci výroby, technická a administrativní podpora, pomocný personál)
 • Odpisy majetku, který je při vývoji využíván
 • Materiál a energie spotřebované při realizaci projektu
 • Nákup služeb od vysokých škol a výzkumně vývojových organizací
 • Cestovné a telekomunikační poplatky spojené s realizací projektu

Výhody daňového odpočtu oproti příme podpoře (dotace):

 • Ochrana know-how – nepředkládáte žádné projekty ke schválení třetím stranám
 • Možnost prodeje výsledků VaV – možnost libovolně nakládat s výsledky VaV po jejich dokončení (může se jednat i o vývoj na zakázku)
 • Bez závazků – realizací daňového odpočtu se k ničemu nezavazujete (vytvoření pracovních míst, naplnění cílů projektu, udržitelnost či minimální výše investice)
 • Realizace projektů, které nebyly podpořeny dotací – projekty VaV, kterým nebyla schválena dotace, nebo nenaplnily podmínky v průběhu realizace, mohou být uplatněny jako dvojí odpočet
 • Nezávislost na výzvách – nemusíte čekat s realizací projektu na otevření konkrétní výzvy
 • Realizace projektu bez časového omezení
 • Nižší administrativní zátěž

V PRŮBĚHU ÚČETNÍHO ROKU

NA KONCI ÚČETNÍHO ROKU

PŘI PODÁNÍ DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ

NÁSLEDNÁ PODPORA

Potřebná dokumentace, kterou zajišťujeme v průběhu spolupráce:

 • Projekt: Zákon definuje minimální náležitosti projektu. Z našich zkušeností však víme, co opravdu úředník od projektu očekává.
 • Oddělená účetní evidence: Na konci každého účetního období je nutné náklady projektu vyčíslit a evidovat samostatně.
 • Výstupy projektu: Dle charakteru projektu (i konstatování, že je projekt nerealizovatelný, je výstup).
 • Posudek soudního znalce: Spolupracujeme se soudními znalci z mnoha oborů. Posudkem znalec jasně potvrdí způsobilost projektu pro odpočet.
 • Směrnice řízení pro Výzkum a Vývoj: Přehledně popsaná metodika, evidence nákladů a realizace projektu v podmínkách Vaší společnosti.

AKTIVACE VÝSLEDKŮ PRO VÝZKUM A VÝVOJ

Texty pro vás připravujeme.