Kompletní zpracování dotace

Služby - kompletní zdpracování dotace

V České republice i Evropské unii jsou k dispozici tisíce dotačních a jiných příležitostí financování. Vyznat se v nich není vůbec jednoduché. Chceme pochopit Vaše podnikání, jeho výzvy, potřeby a Vaše cíle. Identifikujeme, kde může veřejná podpora pomoci, a postaráme se skutečně o vše související. Díky 30letým zkušenostem a mezinárodnímu týmu specialistů umíme připravit projekty do většiny národních i mezinárodních programů, které vypisuje Evropská komise nebo jednotlivá národní ministerstva či správní celky.

DOTACE A GRANTY

V ČR jsme za dobu naší existence navázali spolupráci s mnoha významnými partnery v oblasti průmyslu, podnikání, vědy a výzkumu. Spolupracujeme rovněž s drtivou většinou tuzemských univerzit. Díky celoevropské působnosti jsme schopni zpracovat nejen lokální dotační projekty, ale rovněž projekty přeshraniční nebo mezinárodní spolupráce a projekty kaskádového financování.

Jsme rovněž zakládajícím členem Asociace pro evropské fondy, která sdružuje nejvýznamnější společnosti působící v oblasti veřejného financování. Tato organizace je pak často zvána jako člen monitorovacích výborů a pracovních skupin v oblasti přípravy nových dotačních titulů. Máme tak možnost se aktivně spolupodílet na tvorbě prostředí dotačního financování v ČR.

V oblasti dotačních projektů probíhá vzájemná spolupráce zpravidla v následujících krocích:

1

VZÁJEMNĚ SE POCHOPIT

Celkový průběh dotačního projektu je dlouhodobý proces. Od přípravy projektového záměru až do úspěšného zakončení projektu uběhne zpravidla období několika let. Během tohoto času se mění podmínky na trhu a Vaše reálné potřeby doznávají změn. Na počátku spolupráce si proto vždy vzájemně ujasníme, co a proč ve svém podnikání děláte, čeho chcete dosáhnout, co se nedaří a co považujete za potřebné. To vše nás zajímá.

2

DEFINICE PROJEKTOVÉHO ZÁMĚRU

Získat dotaci není cíl, je to prostředek. Prostředek pro podporu skutečných podnikatelských cílů. Pokud existuje téma, které potřebujete řešit a je pro něj k dispozici veřejná podpora, provedeme jeho konkrétní popis a vyčíslení v nákladech. Následně s Vámi dotační projekt rozšíříme o všechny další relevantní náklady, jak z pohledu dotační uznatelnosti, tak zejména z pohledu Vašich potřeb. Díky naším dlouholetým zkušenostem Vám pomůžeme maximalizovat užitek ze získané podpory.

3

REALIZACE PROJEKTU

Zásadní chybou části příjemců dotací je tendence přizpůsobovat své podnikání dříve schválenému dotačnímu projektu. Mnohem efektivnější cestou využití dotačních prostředků je změna projektu, která odpovídá reálným potřebám společnosti. Dle statistik není průměrně 35 % schválených dotačních rozpočtů vyčerpáno právě proto, že reálné potřeby společnosti jsou v době čerpání dotace odlišné od situace, kdy se projektová žádost připravovala. Naší přidanou hodnotou je právě schopnost upravit projekt tak, aby odpovídal aktuálním potřebám společnosti. Díky tomu je v našich projektech reálné využití již schválených dotačních prostředků na úrovni 96 %.

4

NÁSLEDNÁ PODPORA

Dotace není dar. Množství formálních dokumentů, opakovaných dotazů a prověřování je téměř vždy více, než byste považovali za opodstatněné. Opakované kontroly, kdy závěry jedné schválí to, co závěry druhé považují za zásadní problém pak vůbec nejsou výjimkou. Za dobu naší působnosti jsme získali zkušenosti snad se všemi kontrolními orgány, metodikami a výklady a dokážeme se v nich nejen orientovat, ale zejména Vás uchránit před případným krácením či vratkou dotace.

NAŠE SPOLUPRÁCE PROBÍHÁ V NÁSLEDUJÍCÍCH KROCÍCH

IDENTIFIKACE VHODNÉHO DOTAČNÍHO PROGRAMU

PŘÍPRAVA ŽÁDOSTI O DOTACI

ORGANIZACE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

REALIZACE PROJEKTU

Přepracování neschválených projektů

Pokud jste v situaci, kdy vám nebyla dotační žádost schválena, kontaktujte nás. Rádi posoudíme důvody pro zamítnutí a navrhneme možnosti, jak projekt uvést v život. Důvody pro neschválení bývají různé: nedodržení formálních kritérií, opomenutí povinné přílohy, nedostatečný popis problematiky apod. Máme bohaté zkušenosti, které nám umožní posoudit kvalitu projektu a jeho soulad zejména s hodnotícími kritérii. Při přípravě projektového záměru vždy postupujeme v souladu s pravidly a případné nejasnosti konzultujeme se zodpovědnými úředníky na straně poskytovatele dotace. Úspěšnosti při schvalování námi připravených projektů se díky tomu blíží 95 %.

INVESTIČNÍ POBÍDKY

V případě, že se rozhodnete investovat na území České republiky, je možné získat podporu státu ve formě investiční pobídky. Jejich smyslem je zvýšení atraktivity investic na území ČR. Příjemcem této podpory může být podnikající fyzická nebo právnická osoba s minimálně dvouletou účetní historií.

Výše investiční pobídky může dosáhnout až 75 % z celkové investice a lze ji využít téměř ve všech regionech kromě Prahy.

Žádost o investiční pobídku může být podána v průběhu celého roku a její administrace nezahrnuje náročné monitorovací zprávy. Její posouzení probíhá individuálně, tzn., že žádost nesoutěží s ostatními projekty. Při splnění podmínek tedy vzniká nárok na získání investiční pobídky.

Investiční pobídky mohou mít následující formu:

Prostřednictvím investiční pobídky jsou podporovány tři hlavní oblasti:

MEZINÁRODNÍ PROJEKTY A PROJEKTY KASKÁDOVÉHO STYLU

Vedle programů strukturálních fondů, spravovaných jednotlivými členskými zeměmi EU, nabízí Evropská komise oborově zaměřenou podporu v tzv. rámcových programech: Horizon 2020 / Horizon Europe pro oblast výzkumu, vývoje a inovací, Digital Europe pro oblast digitalizace, LIFE pro oblast životního prostředí anebo CEF – Connecting Europe Facility pro oblast dopravy, energetiky a telekomunikací.

Zvláštní pozornosti se dostává inovacím v malých a středních podnicích, které mohou využít podporu specifických programů jako Eureka – Eurostars, EIC Accelerator anebo Fast Track to Innovation.

V roce 2014 zavedla Evropská komise nový mechanismus pro rozdělování některých typů dotací na území EU: kaskádové financování. Miliony eur určené pro podporu firem jsou nejprve poskytnuty akcelerátorům a specializovaným platformám jako jsou např. Digitální Inovační Huby. Tito zprostředkovatelé je pak cíleně poskytují malým a středním podnikům, které se o podporu ucházejí v souladu s některou z inovačních priorit EK.

Econet ve spolupráci s partnerskou společností FundingBox zajištuje kaskádové financování pro start-upy a malé či střední podniky. FundingBox je partnerem v desítkách mezinárodních projektů financovaných z H2020 a v rámci tzv. otevřených výzev (Open Calls) poskytuje podporu společnostem na témata jako digitální transformace, umělá inteligence, kybernetická bezpečnost, pokročilé výrobní technologie, next generation internet  anebo cirkulární ekonomika. Kromě toho jsme schopni zajistit dynamickou podporu rozvoje inovativních firem prostřednictvím akceleračních služeb, podpory transferu technologií a také propojování partnerů díky naší celoevropské síti, která čítá stovky projektových partnerů a tisíce inovátorů. Sledujte možnosti pro váš růst na naší komunitní platformě anebo nám napište, rádi Vám řekneme více.