OP TAK – DIGITÁLNÍ PODNIK – VIRTUÁLNÍ PODNIK, 1. VÝZVA

Předkládání žádosti
3. 7. 2023 – 2. 11. 2023
Možní žadatelé o dotaci
Malé a střední podniky (do 250 zaměstnanců)
Podporované aktivity
 • Podpora digitální transformace společnosti např. vnitropodnikové informační systémy ERP, manažerské informační systémy MIS. Pokročilé části podnikového informačního systému (kapacitní plánování, monitoring strojů, BI, systémy prediktivní údržby). Software pro archivaci a správu oběhu dokumentů DMS. Webové stránky propojené s vnitropodnikovým informačním systémem, B2B/B2C obchodní platformy. Chytré senzory umožňující monitoring provozních parametrů, jako je spotřeba, teplota, aktuální stav. Systémy pracující na bázi umělé inteligence (AI), systémy pracující s rozšířenou realitou a VR, pokročilé softwarové nástroje pro programátory, softwarové návrháře, softwarové licence, virtualizační platformy, dohledové systémy včetně jejich nezbytných částí. HW související s provozem výše uvedených systémů.
 • Řešení, podporující digitální transformaci společnosti prostřednictvím cloudových služeb (Software-as-a-Service) po dobu realizace projektu.
 • Logistické a skladové technologie např. pořízení robotických strojů pro přepravu zboží, robotické uklízení v areálu firmy, čtečky QR kódů, RIFD, NFC technologie, rozpoznávání obrazu za pomoci neuronových sítí, sledování stavu zakázek DCS/MES, atd.
 • Vnitropodniková konektivita aktivní i pasivní prvky sítě, nezbytná měřící technika a instalační materiál) i zajištění bezpečného mobilního distančního přístupu zaměstnanců (LTE a 5G modemy, switche a routery, headsety, šifrovací klíče, placené VPN atd.
 • Kybernetická bezpečnost systémová integrace pořizovaných či rozšiřovaných IT řešení, systémů a zabezpečení, služby poradců a expertů v oboru počítačové bezpečnosti. Součástí prvků posilujících kybernetickou bezpečnosti může být i využití distribuované decentralizované databáze typu blockchain.
 • Kancelářské aplikace a jednoduché (základní) účetní programy, nebo aplikace pro daňovou evidenci, běžné HW vybavení (PC, NTB, smartphone, tiskárny) do limitu max. 20 % celkových způsobilých výdajů.
 • Jednorázová školení zakončena certifikací a pomůcky nezbytné pro získání mezinárodních certifikátů v oboru IT a ekologické udržitelnosti budov ve smyslu IT certifikátů, digital skills a podobně. Školení související s technologiemi, pořizovanými v rámci projektu.
 • BIM a CDE systémy pro vytváření digitálních modelů ve stavebnictví a příbuzných oborů
 • Vytvoření digitálního dvojčete či obdobné studie, která by verifikovala uskutečnění procesu digitální transformace.
Výše dotace
 • 0,25– 5 mil. Kč (do limitu volné podpory de minimis)
 • 30/40 % (střední/malý podnik) z celkových způsobilých výdajů
Výdaje, které je možno podpořit
 • Investice do dlouhodobého hmotného majetku (náklady na pořízení a implementaci hardware, informačních a komunikačních sítí a ostatních strojů a zařízení, včetně nákladů na služby poradců, expertů, studie a jiných nákladů, které bezprostředně souvisí s instalací a uvedením do provozu a vstupují do pořizovací ceny majetku).
 • Investice do dlouhodobého nehmotného majetku (pořízení a implementace SW, práva duševního vlastnictví včetně nákladů, které bezprostředně souvisí s instalací a uvedením do provozu a vstupují do pořizovací ceny majetku).
 • Ostatní neinvestiční výdaje – náklad na ostatní SW, poskytovaný v rámci cloudových služeb či SaaS, pronájem HW a výpočetního výkonu (IaaS), poplatky za připojení do online uložišť a obdobných systémů (cloudů, BigDat, webhostingů, Blockchainů a databází vč. udržovacích poplatků).
 • Režijní náklady do výše 7 % celkových způsobilých výdajů – mzdy interních zaměstnanců, ostatní provozní náklady.
Podmínky realizace
 • Realizace projektu mimo území hl. m. Praha
 • Nejsou podporovány výrobní technologie (stroje, linky, 3D tiskárny).
 • Výdaje na nákup základního HW/SW nesmí překročit 20 % celkových způsobilých výdajů.
 • V rámci projektu nelze podpořit náklady spadající do tzv. „core businessu“ žadatele
 • Počet projektů od jednoho žadatele (1 IČ) je omezen na jednu aktivní žádost.
 • Počet míst realizace (provozoven) je omezen na 10 v rámci jednoho projektu.
 • Není možné podat jednu žádost do výzvy Digitální podnik v režimu dle GBER + de minimis a druhou do výzvy Virtuální podnik v režimu dle de minimis, je nutné mezi těmito výzvami zvolit a podat žádost pouze do jedné.
 • Žadatel musí mít uzavřená minimálně dvě po sobě jdoucí daňová období.
 • Žadatel nemůže mít formu společnosti s ručením omezeným, kde je k podílu (podílům) společníka (společníků) vydán kmenový list podle § 137 zákona č. 90/2012 Sb.
 • V projektu musí dojít k technologickému posunu (zavedení nových funkcionalit, digitalizování/automatizování oblastí, které doposud nebyly takto řešeny apod.).
Doba ukončení projektu
Nejzazší termín ukončení realizace projektu je 31. 7. 2025.