OP TAK – PORADENSTVÍ, 1. VÝZVA

Předkládání žádosti
17. 4. 2023 – 4. 9. 2023
Možní žadatelé o dotaci
Malé a střední podniky (MSP)
Podporované aktivity
Nákup poradenských služeb pro MSP zacílených na získání nových certifikátů potřebných pro podnikání a průmysl (certifikace výrobků, procesů, systémů řízení atd.)
Výše dotace
 • Minimální výše dotace: 50 tis. Kč
 • Maximální výše dotace: 1 mil. Kč
 • Míra podpory: 50 %
Výdaje, které je možno podpořit
 • Nákup externích poradenských služeb, které usnadní získání nových certifikátů potřebných pro podnikání a průmysl (certifikace výrobků, procesů, systémů řízení atd.) a zpracování výstupu ve formě dokumentace k proběhlé poradenské službě (např. posudek, studie, návrh řešení, systémové řešení)
 • Příkladem takového certifikátu je posuzování shody výrobku s požadavky technických předpisů a technických specifikací nezávislým certifikačním orgánem či certifikace ISO:
  o ISO 9001 – Řízení kvality
  o ISO 14001 – Environmentální management
  o ISO 26000 – Řízení udržitelnosti
  o ISO 27001 – Bezpečnost informací
  o ISO 45001 – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
  o ISO 50001 – Energetický management
 • Další oblastí mohou být různé technické certifikace výrobků, služeb či procesů
Podmínky realizace
 • V okamžiku podání žádosti o podporu je nutné předložit tři indikativní cenové nabídky, z kterých nejlevnější bude podkladem pro sestavení rozpočtu projektu
 • Vyplacení dotace bude podmíněno předložením dokumentace k proběhlé poradenské službě (např. posudek, studie, návrh řešení, systémové řešení) a doložením podání žádosti o provedení certifikace u certifikačního orgánu
 • Žadatel musí být registrován jako poplatník daně z příjmu v ČR, a to nepřetržitě nejméně po dobu dvou zdaňovacích období předcházejících datu podání žádosti o podporu
 • Realizace projektu na území ČR mimo území hl. m. Prahy
 • Projekt musí být jednoetapový
 • Každý žadatel (1 IČ) je v této výzvě oprávněn předložit max. 3 aktivní žádosti
 • V případě, že žadatel předloží více než 1 žádost o podporu, předmět certifikace, na nějž bude čerpána poradenská služba, nesmí být v těchto žádostech totožný