OP TAK – TECHNOLOGIE, 1. VÝZVA

Předkládání žádosti
15. 11. 2023 – 15.2.2024 (předpoklad)
Možní žadatelé o dotaci
Podnikatelské subjekty – malé i střední podniky (do 250 zaměstnanců)
Podporované aktivity
 • Podpora automatizace a digitalizace výrobních a vnitrofiremních procesů v duchu Industry 4.0
 • Pořízení strojů a strojních zařízení propojitelných s řídicím systémem.
 • Pořízení nových HW a SW technologií pro automatizaci výrobního/logistického procesu a řízení společnosti.
 • Propojení pořizovaných nebo stávajících technologií autonomní obousměrnou komunikací do výrobního procesu.
Výše dotace
 • 3 – 30 mil. Kč
 • Dotace ve výši 30 – 60 % dle velikost podniku a místa realizace (viz Regionální mapa podpory níže)
Výdaje, které je možno podpořit
 • Dlouhodobý hmotný majetek – nákup strojů, zařízení, technologií, HW a vybavení (výrobní stroje, robotizace, automatizovaná kontrola kvality, automatizovaná manipulace, robotické skladovací technologie, technologie čárových/QR kódů, RFID čipy, přístupové a dohledové systémy apod.).
 • Dlouhodobý nehmotný majetek – náklady na SW (ERP, CRM, MES, BI, APS, WMS CAD/CAM, digitální dvojče a jiné)
 • Cloudové služby, SaaS, IaaS (pravděpodobně v režimu de minimis)
 • Služby poradců a expertů pro návrh a implementaci výše uvedených technologií (pravděpodobně v režimu de minimis)
Doba ukončení projektu
 • Realizace projektu na území ČR mimo území hl. m. Prahy
 • Žadatel musí mít uzavřená minimálně dvě po sobě jdoucí daňová období
 • Žadatel musí dosáhnout v projektu deklarovaného posunu v úrovni automatizace a digitalizace ve společnosti
Předkládání žádosti
Nejzazší termín ukončení realizace projektu do 30. 6. 2026
Regionální mapa podpory