Novinky

Stručný přehled podpory pro podnikatele v souvislosti s nákazou COVID-19

Aktuální přehled možností, průběžně aktualizujeme

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Úvěr COVID II

 • Jedná se o záruku za úvěry komerčních bank a příspěvek na úhradu úroků
 • Výše 10 tis. – 15 mil. Kč
 • Doba ruční maximálně 3 roky
 • Podpora až do výše 80 % jistiny zaučovaného úroku
 • Finanční příspěvek na úhradu úroků až 1 mil. Kč
 • Čerpat lze na provozní náklady, není možné hradit investice a splátky jiných úvěrů
 • Příklady způsobilých nákladů: mzdy, energie, nájemné, úhrada dodavatelsko-odběratelských faktur, předfinancování pohledávek, pořízení materiálu zásob a dalšího drobného majetku
 • Výdaje musí být doloženy
 • Jako základ pro hodnocení žádosti je nutné vyčíslit finanční újmu v přímé souvislostí s COVID19, od toho se následně odvíjí výše podpory
 • Alokace 4 mld. Kč (kolová výzva, po vyčerpání alokace by mělo být do 10 pracovních dnů vyhlášeno nové kolo příjmu žádostí)
 • Příjem žádostí skončil 3. 4. 2020
 • Další kolo bude vyhlášeno dle rozhodnutí MPO

Úvěr COVID

 • Jedná se o bezúročný úvěr pro MSP se splatností 2 roky a možností odložit splátky o rok
 • Výše 0,5 – 15 mil. Kč
 • Podpora ve výši 90 % nákladů
 • Čerpat lze na provozní náklady, není možné hradit investice a splátky jiných úvěrů
 • Výdaje musí být doloženy
 • Jako základ pro hodnocení žádosti je nutné vyčíslit finanční újmu v přímé souvislostí s COVID19 – od toho se odvíjí výše podpory
 • Alokace 600 mil. Kč
 • 20.3. pozastaven příjem podpory

Program TECHNOLOGIE COVID 19

 • Podpora výroby zdravotnických prostředků pro boj s nákazou COVID 13
 • Podpora pro malé a střední podniky
 • Nákup výrobních zařízení a technologického vybavení
 • Bude možné uplatit výdaje vzniklé od začátku února
 • Dotace až 20 mil. Kč (alokace 300 mil. Kč)
 • Výše podpory 45/35 % (malý/střední podnik)
 • Příjem žádostí pravděpodobně od 14. dubna 2020

Program CZECH RISE UP

 • Podpora chytrých řešení pro boj s koronavirem
 • Financování nákladů spojených s rychlým uvedením řešení do praxe
 • Příklad projektu může být např. výroba nového ventilátoru či nasazení chytré aplikace na podporu logistiky
 • Plánovaný rozpočet 200 mil. Kč (v případě potřeby může být navýšen) 

Ošetřovné pro OSVČ

 • Ošetřovné ve výši 424Kč/denně = 14 000 Kč měsíčně

Prodloužení příjmu žádostí do otevřených dotačních výzev programu OP PIK

 • Ministerstvo průmyslu a obchodu s ohledem na šíření virové nákazy Covid-19 rozhodlo o prodloužení lhůt pro příjem žádostí u všech výzev, jejichž příjem nebyl ukončen do 17. 3. 2020 a nepřekračuje termín 30. 4. 2020, a to o 30 dní.

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Program ochrany zaměstnanosti Antivirus

Režim A – druh překážky:

 • v případě karantény pobírá zaměstnanec náhradu mzdy 60 % průměrného redukovaného výdělku;
 • v případě uzavření provozu nařízením vlády pobírá zaměstnanec náhradu 100 % mzdy;

Režim B – druh překážky:

 • Překážky v práci na straně zaměstnavatele z důvodu nařízení karantény či péče o dítě u významné části zaměstnanců (30 % a více) – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 100 % průměrného výdělku
 • Omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 80 % průměrného výdělku
 • Omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech firmy – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 60 % průměrného výdělku

Ošetřovné

 • Ošetřovné po celou dobu uzavření škol pro děti až do 13 let
 • Ošetřovné poskytnuté na péči o zdravotně hendikepované osoby bez věkového omezení
 • Ošetřovné ve výši 60 % ze základu mzdy/platu

Pro OSVČ

 • Odpuštění minimálních záloh na sociální pojištění od března na 6 měsíců
 • Okamžitá mimořádná pomoc 25 000 Kč

Odpuštění platby na povinné důchodové pojištění pro drobné živnostníky a OSVČ

 • Prominutí platby na povinné důchodové pojištění na 6 měsíců (březen–srpen 2020)
  • Odvádíte minimální zálohy? – Povinné platby na důchodové pojištění za březen až srpen máte odpuštěné v plné výši.
  • Odvádíte víc než minimální zálohy? –  Od března do srpna nemusíte platit žádné zálohy. V ročním vyúčtování příští rok ale zpětně doplatíte za těchto 6 měsíců pouze rozdíl mezi minimální zálohou a skutečnou výší pojistného podle vašeho zisku za rok 2020

Ministerstvo financí

Liberační balíček II

 • Vláda schválila pozastavení povinnosti evidovat tržby v rámci elektronické evidence. Toto opatření se bude vztahovat na všechny podnikatele, tedy nejen ty, kteří měli povinnost evidovat od 1. 5. 2020.
 • Pokud ve zdaňovacím období 2020 vykážete daňovou ztrátu, budete ji moci zpětně uplatnit formou dodatečného daňového přiznání za zdaňovací období 2018 a 2019. Pokud jste v těchto letech vykázali daňovou povinnost, vznikne Vám přeplatek, který Vám bude správcem daně vrácen. Přeplatek však bude vrácen až po podání daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2020, tedy přeplatek bude vrácen až v dubnu, resp. červenci 2021. Opatření se vztahuje jak na fyzické, tak i právnické osoby.
 • Finanční správa ČR promine všem poplatníkům zálohu na daň z příjmů splatnou k 15. 6. 2020. Opatření se vztahuje jak na fyzické, tak i na právnické osoby. Nebude tedy nutné o prominutí (stanovení záloh jinak) žádat.
 • Ministryně financí ČR promíjí sankci za pozdní podání a úhradu daně z nabytí nemovitých věcí, pakliže Vám tato povinnost vznikla od 31. 3. do 31. 7. 2020. Daňové přiznání a platbu daně však musíte provést nejpozději do 31. 8. 2020.
 • Odložit je možné i zálohy na silniční daň. Zálohy splatné v dubnu a červnu budou moci všichni podnikatelé splatit až do 15. 10. 2020.

Liberační balíček

Ministerstvo financí připravilo pro poplatníky zasažené současnou situací liberační balíček, který přináší faktické posunutí podání přiznání k dani z příjmu fyzických a právnických osob o tři měsíce do 1. července 2020. Individuálně promíjí pokuty za opožděné tvrzení všech daní v případech, kdy daňový subjekt prokáže důvody související s koronavirem. Fakticky posouvá také účinnost závěrečné fázi EET o tři měsíce do 1. srpna. Během této doby bude Finanční a Celní správa postupovat s maximální tolerancí a plnit pouze poradní funkci.

Bankovní sektor

Možnost odložit o 3 měsíce splátky úvěrů a hypoték

Vydané doporučení Prezidia České bankovní asociace (ČBA) k možnosti odkladu splátek úvěrů, vč. těch hypotečních, o tři měsíce pro zaměstnance, OSVČ i malé podnikatelé (viz https://cbaonline.cz/tiskova-sdeleni), nadále platí.

Podle informací dostupných ČBA však má toto opatření mezi bankami širokou podporu.

Klienty, kteří mají o odklad splátek zájem, nicméně ČBA prosí o trpělivost – v rámci českého bankovnictví se jedná o bezprecedentní krok, který je nutné vyladit jednak uvnitř jednotlivých bank, tzn. nastavit procesy a systémy, jednak také s ČNB, aby tyto kroky a nastavení nebyly v rozporu se zákony a pravidly bankovního dohledu, který ČNB provádí.

Banky přikládají přípravě tohoto opatření, stejně jako dalších opatření například na podporu podnikatelské obce, nejvyšší stupeň důležitosti.

Co se týče diskutované otázky zápisu do registru dlužníků, resp. negativního zápisu do tohoto registru – stále probíhají diskuze o tom, jak postup bank v této věci ujednotit. Bude-li přijato nějaké řešení, bude o tom ČBA informovat. Do té doby se v této věci musí klienti obrátit na svou banku, která jim úvěr poskytla.